مـعیارهای اخلاق حـرفه اي اين مهندسيـن مـشاور و کارکـنان

ارزشـها

-  مهندسين مشاور باید در حد توان، خود محیط و فضای کاری مناسبی برای کارشناسان وکارکنان، فراهم کنند و شرایط رشد و توسعه آن را میسر سازند .

-  مهندسين مشاور باید در روابط کاری، رفتاری شفاف و صادقانه با کارشناسان و کارکنان خود داشته باشند و رعایت هنجارهای تعالی بخش اجتماعی را تشویق نمایند .

-  مهندسين مشاور نباید کارشناسان و کارکنان خود را در پایان قرار داد با مدت معین ، مجبور به ادامه همکاری با خود نمایند واز پیوستن آنها به سایر شرکت ها و یا هر تصمیم و اراده دیگری که احیاناٌ موجب رشد و توسعه آنها خواهد شد، جلوگیری نمایند .

-  تخصیص بخش مناسبی از در آمد شرکت به عنوان بودجه آموزش و پیشرفت کارکنان وخرید کتب و نرم افزار و سخت افزارهای مورد نیاز .

-  مهندسين مشاور نباید بدون دلیل موجه و تشخیص و صلاحدیــد مدیریت، به کارشناسان اجازه تهیــــه کپی از طرح ها، اطلاعات و گزارشات یا دیگر موارد مربوط به کارهایی که حتی خود، آنها را انجام داده اند و محرمانه نیز نمی باشند، بدهند .

صداقت و درستکاری

مهندسين مشاور در انجام خدمات حرفه ای خود باید صادق و درستکار باشند.

امانت داری

مهندسين مشاور نباید اطلاعات محرمانه ای را که در جریان ارائه خدمات حرفــــه ای، خود بدست می آورند، بدون مجوز استقاده و یا افشا کنند، مگر آن که از نظر قانونی یا حرفه ای، حق یا مسئولیت آن را داشته باشند

مراقبت حرفه ای

مهندسين مشاور همواره موظفنـــد دانش و مهارت حرفـــه ای خود را به سطحی برسانند که خدمات آنها قابل قبول باشد و برای دستیابی به آخرین تحولات حرفه خود در سطح معیارهای پیشرفته جهانی و در راستای تحقق توسعه پایدار تلاش نماید .

پای بندی به منافع ملی و محیط زیست

مهندسين مشاور بنا به ماهیت کار خود، همیشه باید منافع ملی وحفاظت از محیط زیست را بر منافع خود وکارفرما ترجیح دهند .

صرفه جویی

مهندسين مشاور در ارائه خدمات حرفــه ای خود بایــــد استفاده بهینه از منابع را مورد توجه قرار دهند .

 
 
 
 

تمامی حقوق برای شرکت

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان محفوظ است.

پیوند ها

 
طراحی وب سایت و نگهداری توسط نیک دیتا